امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها


برنامه کنگره

برنامه سخنرانیها و مراسم کنگره
دوم شهریور ماه 95
پنل: دکتر مرتضی خوشخوی، دکتر محمد حسین دانشور، دکتر حسن صالحی، دکتر علی تهرانی فر، دکتر همایون فرهمند
10:30-11:00 دکتر یوسف رسول زادگان Ecology-Based Planting Design with Emphasis on Naturalization
11:05-11:35 دکترفرانچسکو فرینی Plant Responses to Drought Stress: "How traditional and innovative methods can help to maintain healthy green areas while limiting water consumption
11:40-12:00  دکتر پژمان آزادی Flower color change using genetic engineering
12:05-12:25 دکتر مریم جعفرخانی کرمانی Modern Methods of Rose Breeding
12:30-14 نماز و ناهار
     
پنل: دکتر روح انگیز نادری، دکتر محمود شور، دکتر مهرانگیز چهرازی، دکتر حسین نعمتی، دکتر هدایت زکی زاده، دکتر احمد شریفی
14-14:30 دکتر ولی الله مظفریان معرفی گونه های بومی قابل زینتی شدن در استان خراسان
14:35-14:55 دکتر علی تهرانی فر بندینگ در رز، آری یا نه؟
15:00-15:10 دکترمحمدحسین عظیمی بررسی تنوع و تغییرات رنگ گل در هیبریدهای جدید زنبق آلمانی
15:15-15:25 دکتر همایون فرهمند The land of Persia, a center of origin and diversity for oriental plane tree (Platanus oreintalis L.).
15:30-15:40 مهندس ایوب ملااحمد نالوسی بررسی کالوس‌زایی ریزنمونه‎های برگ، گلبرگ و فلس در گل مریم با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف
15:45-15:55 دکترمحمد مهدی جوکار Application of nano silver as rose vase solution preservative improves free radical scavengers’ activity and reduces oxidative damage biomarkers.
16:00-16:05 مهندس ندا نکویار بررسی تاثیر دورگ گیری بر طول دمبرگ و تعداد گل در برخی ژنوتیپ های بنفشه افریقایی
16:10-16:15 مهندس مهران کنعانی Floral scent of tuberose (Polianthes tuberosa L.) in soil and soilless culture systems
16:15-16:45 پذیرایی
16:45-18:15 کارگاه دکترفرانچسکو فرینی Arborization: what’s going on in the world of arboriculture and urban forestry
18:15-19:45 نشست تخصصی گل و گیاهان زینتی
     
سوم شهریورماه 95
پنل : دکتر ولی الله مظفریان، مهندس حمید رضا اصلانی، دکتر پژمان آزادی، دکتر ناصر عسکری، دکتر محمد حسین عظیمی
8:00-8:20 دکتر نواله احمدی Molecular characterization of senescence and extending postharvest life of ornamental plants
8:25-8:45 دکتر حسن صالحی Turfgrass in urban green spaces: To keep or not to keep
8:50-9:00 دکتر محمود شور ازدیاد درون شیشه ای گیاه زینتی لیندا
9:05-9:15 دکتر منصور مطلوبی پرتوهای نوری طیف باریک: ابزاری نو در گلکاری
9:20-9:30 دکتر زینب غیور کریمیانی بررسی و مقایسه ی دو روش انتخاب منفی و مثبت در گزینش گیاه تراریخت گل استکانی
9:35-9:40 مهندس مسلم صالحی بررسی مراحل فنولوژیکی زنبق دو رنگ (Iris fosterana) در رویشگاه طبیعی خراسان شمالی
9:45-9:50 مهندس نازیلا خانبابالو بررسی اثر اسید سالیسیلیک و ساکارز بر روی فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیداتیو طی پیری گل شاخه بریده آلسترومریا(Alstroemeria spp cv.rebecca)
9:55-10:00 مهندس فائضه مؤمون زاده تاثیر لامپ های ال ای دی و سطح برگ پیوندک بر گیرایی پیوند و ریشه زایی قلمه پیوندی گل رز
10:00-10:30 پذیرایی  
پنل: دکتر نوراله احمدی، مهندس احمد زندی، مهندس احمد رضا سلامی، دکتر سید جلال طباطبایی ، دکتر ساسان علی نیائی فرد
10:30-10:55 دکتر ناصر عسکری Strongly enhanced bulb formation in lily in vitro
11:00-11:10 مهندس حمید رضا اصلانی کاربرد گل ها و گیاهان زینتی مقاوم به خشکی و سازگار با اقلیم اصفهان در عرصه های فضای سبز
11:15-11:25 دکترعلیرضا زارع ضرورت شناخت قابلیتها و محدودیت های گونه‌های بومی خشکی پسند برای کاشت در فضای سبز شهری
11:30-11:40 دکتر ارکان اوزامبک The Effects of Different Sugar Concentrations on Autotrophic Micro propagation of Spathiphyllum
11:45-11:55 دکتر محمدحسین دانشور بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA)، پوترسین و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه های فیکوس آمستل کویین (Ficus binnendijkii "Amstel Qeen")
12:00-12:10 مهندس هانیه هادیزاده ارزیابی ومقایسه صفات مورفولوژیکی چند گونه سریش بومی ایران با رویکرد زینتی شدن
12:15-12:20 مهندس الهام اسماعیل پور مقدم بررسی ویژگی های مورفولوژیک چند گونه سبزفرش فصل سرد در شرایط تنش سایه
12:25-12:30 مهندس محمد ایرانی پور جداسازی باکتری Erwinia carotovora از پوسیدگی نرم باکتریایی زنبق ریش دار (Iris germanica)
12:30-14:00 نماز و ناهار  
     
پنل: دکتر یوسف رسول زادگان، دکتر محمد نقی پاداشت، دکتر مریم جعفر خانی کرمانی، دکتر منصور مطلوبی، دکتر لیلا سمیعی
14:00-14:20 دکتر ساسان علی نیائی فرد Stomata and quality of cut flowers
14:25-14:35 دکتر سید جلال طباطبایی اهیمت تغذیه گیاهی در محصولات زینتی گلخانه ای
14:40-14:50 مهندس ابراهیم بیرامی زاده دو رگ گیری و پرتو تابی رزهای شاخه بریده و معرفی ار قام جدید
14:55-15:05 دکتر نسرین مشتاقی بهینه‌سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex
15:10-15:20 دکتر زهرا کریمیان مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در شهر مشهد
15:25-15:35 دکتر سحر میرزایی ریز ازدیادی گل رز مینیاتوری رقم (Candy Sunblaze)
15:40-15:50 مهندس نوید وحدتی توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران
15:55-16 مهندس مهران بایزیدیان ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی در گل شاخه بریده لیلیوم تحت تیمار پالسی تیدیازورون
16:00-16:30 پذیرایی  
پنل: دکتر ایمان روح اللهی، دکتر داوود نادری
16:30-16:40 دکتر فتانه یاری جنین زایی سوماتیکی در گل رز رقم ’ Orange Juice‛
16:45-16:55 مهندس نرجس لباف ارزیابی سنبلک های (Muscari neglectum)، جمع آوری شده در مناطق مرکزی ایران با هدف استفاده در فضای سبز
17-18:30 اختتامیه